┌»Ï▒Ï»Ï┤┌»Ï▒┘è ┌»Ï▒Ï»Ï┤┌»Ï▒┘è

بي بي شهربانو را دختر امام موسي بن جعفر مي دانند و حرم مطهر اين حضرت در خيابان تهران قديم واقع شده است كه جزء محله راه چمان محسوب مي شود.