بازدید سیاوش طاهرخانی شهردار، حکمت اله داودی رئیس شورای اسلامی شهر، علمی معاون فنی و عمرانی شهردار و مدیران شهری از پروژه تجاری، اداری، مسکونی حکم آباد