دیدار سیروس نصیری، مدیر کل تامین اجتماعی استان به همراه محمدصادق بابایی، مدیریت خدمات درمانی تامین اجتماعی استان با سیاوش طاهرخانی، شهردار قزوین