اولین جلسه کمیته عالی درآمد با ریاست سیاوش طاهرخانی، شهردارقزوین