اولین حضور سیاوش طاهرخانی، به عنوان شهردار قزوين در جلسه شورای اداری استان