در كناره جنوب شرقي شهر تاكستان برجي آجري از بناهاي دوره سلجوقي بر جاي مانده كه به نام مقبره پير شناخته مي شود . اين آرامگاه يك چهار طاقي است كه هر ضلع آن در خارج 50/6 متر و از داخل 40/4 متر مي باشد . متاسفانه از تزيينات فراوان و كهن اين بنا تنها دو رج طاقنما هاي كوچك سه كولي تزييني باقي مانده كه به كمك آجركاري خفته و رفته ايجاد شده واز بند كشي هاي نقش دار برخوردار است . گنبد بنا – كه دوپوش و مخروطي بوده در اثر تعميرات تغيير شكل يافته – به كمك چهار فيل پوش واقع در كنج ها و طاقنما هاي ميان آنها و سپس كاربندي هاي شبه طاقنما ي كوچك كه بين هر فيل پوش و طاقنما ي بزرگ ايجاد شده بر پا گشته است و در داخل آنها نيز با آجر چيني ، طرح هاي هندسي – از جمله صليب شكسته – به وجود آورده اند