ارتباط با شورا

 

  ارتباط مردمي شورابا هماهنگي قبلي

در روزهاي دوشنبه ساعت 10 تا 12 صورت مي پذيرد

 

        در صورت وجود درخواست کتبي از سوي شهروند، نامه به مسؤول دفتر شورا تحويل و پس از ثبت نامه و دريافت شماره ، بعد از رؤيت و دستور رييس شورا به اعضا يا کميسيون هاي مختلف شورا ارجاع مي گردد

 

        qazvinshora@yahoo.com

 

        تلفن روابط عمومي شورا:2227412-0281