ليست برنامه ها و ساعات پخش راديو شهر-  بهار  97

 

قابل دريافت بر روي موج FMرديف 94.2 مگاهرتز

 

ساعت پخش

زمان  

نام برنامه

رديف

7:33- 7:30

3 دقيقه

خبرهاي شهرداري

1

8:55- 8:45

10 دقيقه

نمايش راديويي با موضوع شهروندي

2

10:44 - 10:32

12دقيقه

گفتگو با معاونان و مديران شهرداري قزوين

و اعضاي شوراي اسلامي شهر

3

12:20 - 12:15

5 دقيقه

گزاش ترافيک ظهر + توصيه هاي ترافيکي

4

16:00-15:50

10 دقيقه

خبرهاي شهرداري + تريبون آزاد

5

17:00- 16:50

10 دقيقه

سامانه 137و پاسخگويي به مطالبات مردم

6

19:30- 19:25

5 دقيقه

گزارش ترافيک عصر + اعلام برنده مسابقه پيامکي روز

7

20:55- 20:50

5دقيقه

آيا مي دانيد که؟

8