┘àϼϬ┘àÏ╣ ϬϼϺÏ▒┘è ÔÇô ϺϻϺÏ▒┘è ┘ê ┘çϬ┘ä Ï¡┌®┘à ÏóϿϺϻ ┘éÏ▓┘ê┘è┘å ┘àϼϬ┘àÏ╣ ϬϼϺÏ▒┘è ÔÇô ϺϻϺÏ▒┘è ┘ê ┘çϬ┘ä Ï¡┌®┘à ÏóϿϺϻ ┘éÏ▓┘ê┘è┘å

پروژه تجاري و اداري حكم آباد با اعتباري بالغ بر190 ميليارد ريال  با مساحت 45000مترمربع در مرداد ماه سال 1390 با کاربري اداري – تجاري و هتل آغاز به كار كرد.

اين پروژه داراي 19 طبقه (16 طبقه روي همکف و 3 طبقه زيرزمين)شامل 3 طبقه پارکينگ و انباري و دو طبقه تجاري و 6 طبقه هتل(100اتاقه) و رستوران و فضاهاي ورزشي و تفريحي و 8 طبقه اداري ميباشد متولي اين پروژه معاونت عمراني است و نحوه تامين مالي آن از طريق اوراق مشاركت صورت گرفته است.