بناي اوليه مسجد و مدرسه شيخ الاسلام قزوين مربوط به يکي از امراي ترکمانيه به نام " آقاسي " است و " حاج ميرزا مسعود شيخ الاسلام " در سال 1321 ه – ق آن را تجديد بنا کرد . سردر مدرسه ، ساده و با رسمي بندي بيست و چهار است . حياط اصلي مدرسه به شکل هشت ضلعي است و بيش از سي حجره در يک طبقه ، دور تا دور آن را فرا گرفته است . تمامي حجره ها به جز حجره هاي ضلع شمالي داراي ايوانچه مزين به رسمي بندي و کاشيکاري هستند . در ضلع شرقي ، مقابل ايوان ورودي ، ايوان ديگري ديده مي شود که دو ستون در جلو دارد و پشت آن فضاي گنبد داري است . مسجد شيخ الاسلام به صورت شبستاني ، با ستون هاي سنگي ساخته شده و داراي محراب کاشيکاري شده است . پوشش مسجد طاق و آجري است .