شناسایی نقاط قوت و ضعف مالی سازمان‌های وابسته خدمات شهری نیاز به وحدت رویه دارد

سید مهدی کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، گفت: شناسایی نقاط قوت و ضعف مالی سازمان‌های وابسته خدمات شهری در سال 97 و نیز موضوع خزانه و حسابداری تلفیقی در سال 98 در جلسه کارگروه مالی این...

4/15/2019

در سال گذشته به 62 هزار درخواست رایانه ای کارکنان شهرداری قزوین توسط کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسخ داده شد

محسن اسفندياري، رییس سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري قزوين، گفت: به طور متوسط در سال گذشته روزانه 170 درخواست نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای کارکنان شهرداری قزوین توسط کارشناسان سازمان...

4/13/2019