در جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا در سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قزوین بر افزایش ضد عفونی پایانه ها تاکید شد

علی محمدحسینی، مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قزوین از برگزاری اولین جلسه ستاد مقابله با کرونا سازمان پایانه های مسافربری در سال جدید خبر داد.

3/26/2020