امامزاده اسماعيل (ع) از نوادگان امام جعفر صادق (ع) است .بناي بقعه در دو طبقه، شامل فضاي اصلي حرم چهار ايوان متصل در طرفين آن و فضاي جنبي ايوان ها است. حرم گنبدي دارد كه روي آن كاشيكاري و زير آن كاربندي و گچبري است. مدفن اصلي امامزاده در سرداب بقعه در زير حرم قرا گرفته است.