احداث تقاطع غير همسطح شهيد رجايي در محل ميدان ايثارگران (ورودي کوثر)يکي ديگر از اقدامات شهرداري قزوين درجهت ساماندهي مشکلات ترافيکي و ايجاد راهکارهاي لازم براي کاهش مشکلات ترافيکي است، اين پروژه يکي از شاخص ترين تقاطع هاي غيرهمسطح شهر با ويژگي هاي خاص در طراحي و اجرا مي باشد.
قرارداد اجراي اين پروژه با شرکت دي منعقد شده و مبلغ اوليه قرارداد نيز 130 ميليارد ريال مي باشد.با توجه به آغاز به کار اجرايي تقاطع غيرهمسطح شهيد رجايي از ارديبهشت 91 بوده و مدت اجراي آن 20 ماه پيش بيني شده است
.