پروژه فاز 2 بوستان بانوان 

  

متولي : منطقه دو

نحوه تامين مالي  :شهرداري

اعتبار : 5 ميليارد و 160 ميليون ريال

تاريخ شروع  :مرداد 90

تاريخ پايان : فروردين 92

مدت اجرا : 10ماه

دستگاه ناظر مقيم: واحد عمراني منطقه2

پيمانکار : شركت معظم سازه اميد

کارفرما  : منطقه 2 شهرداري

طراح: مهندسين باغتخت